Virksomhedsoverdragelse

Hos AL Legal rådgiver vi danske og udenlandske virksomheder om alle relevante forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. I den forbindelse rådgiver vi såvel købere som sælgere af både større og mindre virksomheder. Målet med vor rådgivning omkring virksomhedsoverdragelser er, at vor klient kommer trygt igennem processen omkring køb/salg af en virksomhed.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er der en række juridiske forhold, som der skal tages højde for, uanset om overdragelsen vedrører en større eller mindre virksomhed.

Køberen af en virksomhed vil oftest få gennemgået virksomhedens dokumenter i form af en såkaldt due diligence, eller få sælgeren til at afgive garanti om forhold, som måtte være af betydning for køberen. Hos AL Legal rådgiver vi omkring hele processen med due diligence, og vi klan efter ønske deltage i forhandlingerne omkring virksomhedsoverdragelsen, herunder fastsættelsen af de vilkår og betingelser, som køber eller sælger måtte have.

Ved en virksomhedsoverdragelse er det vigtigt at klarlægge, om overdragelsen skal ske ved overtagelse af kapitalandelene eller virksomhedens aktiver. I den forbindelse skal man fra sælgers side tidligt i processen have klarlagt de skattemæssige konsekvenser, således man kan få tilrettelagt den mest hensigtsmæssige overdragelsesform. Dette er nødvendigt at have fastlagt, inden man som sælger indgår i forhandlinger med køber.

Fokus på de skattemæssige konsekvenser

Når vi repræsenterer købersiden er de skattemæssige konsekvenser ved overdragelsen også et stort fokus, således vi sikrer os, at køber får den mest hensigtsmæssige position rent skattemæssigt i forbindelse med købet af virksomheden. Hertil er forhold omkring ejerstrukturen og sambeskatning også relevant i forbindelse med køberrådgivning.

Derudover bør man i forbindelse med virksomhedsoverdragelse altid være opmærksom på konsekvenserne for virksomhedens eksisterende kontrakter med kunder og samarbejdspartnere, da mange kontrakter indeholder klausuler om, at man i tilfælde af ejerskifte har ret til at frigøre sig fra kontrakten.

Endvidere skal man i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse være opmærksom på virksomhedens medarbejdere. Man må se på, hvilke rettigheder og ansættelsesvilkår, som medarbejderne har med fra den oprindelige arbejdsgiver. Her skal man som køber være særligt opmærksom på, at medarbejderne er beskyttet ved en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelsesloven. Selvom medarbejderne har række lovbestemte rettigheder, bærer området omkring virksomhedsoverdragelser dog i høj grad præg af aftalefrihed.

Salgsprisen

Salgsprisen er selvsagt et forhold, som er af væsentlig betydning for både køber og sælger. Virksomhedens salgspris har betydning i forhold beskatningen. Hvis køber ikke har nogen sammenfaldende interesse med sælger, vil de to parter have modstående interesser i henhold til prisfastsættelsen, og det antages derfor som udgangspunkt skattemæssigt, at prisen afspejler markedsprisen. Hvis køber og sælger derimod har sammenfaldende interesser, typisk ved forældre/børn og nær familie, kan skattemyndighederne gå ind og korrigere salgsprisen skattemæssigt, hvis det vurderes, at salgsprisen ikke svarer til markedsprisen.

Der er en række forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med processen omkring en virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelser kræver derfor dybdegående kendskab til en række forskellige juridiske fagområder. For at sikre vore klienter den bedste rådgivning, benytter vi os i høj grad af eksterne samarbejdspartnere, som er specialister inden for netop deres felt.

Udover samarbejde med vores eksterne specialister viser vor erfaring, at en succesfuld virksomhedsoverdragelse bør gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden, ledelsen, ejerne og de rådgivere, som normalt er tilknyttet virksomheden, særligt advokater og revisorer.