Generationsskifte

Står du over for en kommende planlægning og gennemførelse af generationsskifte i din virksomhed, er det altid en fordel med en ekstern sparingspartner, som har teoretisk og praktisk erfaring med arbejdet i forbindelse med generationsskifte. Hos AL Legal bistår vore erfarne og kompetente jurister blandet andet med kyndig rådgivning omkring generationsskifte.

Et succesfuldt generationsskifte skal gerne forløbe på en sådan måde, at virksomheden ikke taber værdi samt, at alles interesser imødekommes på den bedst tænkelige måde. I den forbindelse er det en forudsætning for et succesfuldt generationsskifte, at der foretages grundige overvejelser omkring en række forhold, såsom finansiering, valg af selskabsform, skatte- og afgiftsmæssige forhold, virksomhedens økonomi og familie- og arveretlige forhold. En rådgiver hjælper med at få afdækket disse forhold, således at generationsskiftet bliver skræddersyet til lige netop din virksomhed.

Det er særligt de skatteretlige forhold, som har stor betydning ved planlægning af et generationsskifte. Et generationsskifte kan udløse skattepligtige avancer, og hvis disse er store, kan finansieringen af skatten i sig selv udgøre en hindring i gennemførelsen af et generationsskifte.

Skattemæssig succesion ved generationsskifte

Når en virksomhed overdrages i forbindelse med et generationsskifte kan reglerne omkring skattemæssig succession anvendes. Reglerne gælder for ægtefæller, børn, børnebørn, samlevere, forældre, søskende og virksomhedens medarbejdere, som har været fuldtidsbeskæftiget i minimum tre ud af de seneste fem år.

Reglerne om skattemæssig succession indebærer, at køber kan indtræde i overdragerens skattemæssige stilling, hvoraf der er mulighed for at udskyde skatten til senere generationer. Dette betyder, at overdrageren ikke behøver at blive beskattet af avancen på det tidspunkt, hvor kapitalandelene bliver overdraget.

Hertil skal det dog nævnes, at successionen ikke omfatter afgift eller skat af en eventuel gave, som ydes i forbindelse med overdragelse. Hvis generationsskiftet indebærer et gave- eller arveelement, skal der betales gave- eller arveafgift heraf, når køber er et nært familiemedlem. Er køber derimod en medarbejder, vil der blive opkrævet almindelig indkomstskat af gaveoverdragelsen.

Nye regler fra 2018

Folketinget har dog for nyligt valgt at ændre reglerne for bo- og gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed til et nært familiemedlem, såsom forældre, børn og børnebørn, som har forbedret retsstillingen ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Før reglernes vedtagelse var afgiften på 15 procent. Nu nedsættes afgiften gradvist indtil 2020, således den ender på 5 procent.

I indeværende år (2018) er afgiften på 7 procent. Afgiften er blevet nedsat med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016, og man kan derfor anmode om at få tilbagebetalt afgift, som er blevet beregnet efter de gamle regler. Det er dog en betingelse for anvendelse af disse regler, at overdrageren har ejet virksomheden mindst et år inden denne overdrages til familiemedlemmet. Herefter skal virksomhedens erhverver (køber), forblive ejer af virksomheden i minimum tre år fra overdragelsen.

Hos AL Legal har vi mange års erfaring med rådgivning inden for især skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger, og med os som rådgiver, kan man som klient være sikker på kompetent rådgivning om de skattemæssige forhold fra begyndelsen.

Der er ikke ét endegyldigt svar på, hvordan et succesfuldt generationsskifte ser ud, da et generationsskifte kan se meget forskelligt ud fra overdragelse til overdragelse. Vor erfaring peger dog på, at det tidsmæssige aspekt er et nøgleelement for et succesfuldt generationsskifte. Vi anbefaler som hovedregel, at man påbegynder planlægningen af generationsskiftet 3-5 år før skiftet skal eksekveres.

Ved planlægning af et generationsskifte i god tid sikres det i højere grad, at man har tid til at få gennemtænkt nogle langsigtede løsninger for virksomhedens fremtidige virke. Derudover er god tid i forbindelse med et generationsskifte også en fordel, hvis virksomhedens nye ejer skal læres op.

Der er derfor mange forhold, som er vigtig at være opmærksom på ved et generationsskifte. Med vort hold af erfarne jurister på sagen, behøver et generationsskifte dog ikke at være besværligt, og man kan som klient trygt overlade det praktiske arbejde til os.