Holdingselskab

Et holdingselskab er selskab, der har som hovedopgave at eje et eller flere andre selskaber.

Det er ikke en selvstændig selskabsform, men kan være enten et iværksætterselskab, aktieselskab eller anpartsselskab, men dog ikke en personlig ejet virksomhed. Et holdingselskab kan typisk kendes på sine vedtægter, hvoraf selskabets primære formål er at eje kapitalandele i andre selskaber. Hovedreglen er, at et holdingselskab ikke driver en aktiv driftsvirksomhed, og det er som oftest ikke momsregistreret. Holdingselskaber anvendes typisk til at eje driftsvirksomheder. En driftsvirksomhed kan ejes af et eller flere holdingselskaber.

Stiftelsen af et holdingselskab kan ske samtidig med, at driftsselskabet stiftes. Men holdingselskabet kan efter omstændighederne også etableres efter driftsselskabets stiftelse. Det er derfor aldrig for sent at få stiftet et holdingselskab, og der kan være mange fordele forbundet med etablering af en struktur med et holdingselskab.

Ejes flere driftsselskaber, kan der være fordele ved at stifte et holdingselskab som ejer af alle driftsselskaberne. Efter reglerne om sambeskatning, kan driftsselskaberne flytte midler imellem sig, uden at sådanne transaktioner får skattemæssige konsekvenser.

Skattefri udlodning af udbytte til holdingselskab

Når der er betalt selskabsskat af overskuddet i driftsselskabet, kan driftsselskabets overskud udloddes som skattefrit udbytte til holdingselskabet. Det er dog et krav, at holdingselskabet ejer minimum 10 % af driftsselskabet. Det kan af forskellige årsager være ønskværdigt, at overskuddet flyttes fra driftsselskabet, da disse midler derefter er beskyttet mod eventuelle krav, f.eks. fremtidige erstatningskrav, som kunne komme mod driftsselskabet. Dette kan også blive relevant, hvis driftsselskabet måtte gå konkurs, idet midlerne efter udlodningen tilhører holdingselskabet, og dermed som udgangspunkt er beskyttet mod konkurs i driftsselskabet.

Står din virksomhed over for et kommende generationsskifte, kan det i en sådan situation være en fordel, at der er etableret en holdingstruktur. Det er typisk mindre ressourcekrævende at gennemføre overdragelse af et holdingselskab.

I forbindelse med overdragelse ved brug af holdingselskab, kan holdingselskabet anvendes til at ”slanke” driftsselskabets balance inden overdragelsen, således at driftsselskabet overfører opsparet overskud til holdingselskabet. På denne vis skal køberen af driftsselskabet ikke belastes af tillige at overtage det opsparede overskud.

Derudover kan overdragelse ved anvendelse af et holdingselskab betyde, at gennemførelse af et generationsskifte bliver mindre likviditetskrævende. Når det er ejeren selv, og ikke et holdingselskab, som skal sælge kapitalandelene, bliver en eventuel avance fuldt ud beskattet. I det tilfælde, hvor der er stiftet et holdingselskab, vil det være holdingselskabet, som afhænder kapitalandelene. Har kapitalandelene været ejet af holdingselskabet i minimum tre år, kan disse sælges skattefrit. Herefter kan pengene blive opsparet i holdingselskabet eller de kan udloddes til ejeren. I sidstnævnte tilfælde skal der svares udbytteskat.

I forhold til udbytteudlodning kan anvendelse af et eller flere holdingselskaber være en fordel, når driftsselskabet har flere ejere. Ejerne skal altid være enige om udbyttet, som bliver udloddet fra driftsselskabet. Herefter kan ejerne have forskellige behov for at udlodde udbytte. De ejere, som vil udlodde udbytte og dermed trække penge ud til sig selv, kan gøre dette, mens andre ejere kan spare overskuddet op i holdingselskabet, såfremt de måtte ønske det – og derved også undgå udbyttebeskatning. Dermed er et holdingselskab med til at give ejerkredsen en øget fleksibilitet, når et driftsselskab har flere ejere, ligesom det kan være en måde at undgå eventuelle konflikter mellem ejerne omkring udlodning af udbytte.

Ovenstående er blot en summarisk gennemgang af nogle af de fordele, der er ved stiftelse af holdingselskaber. Eneste ulempe forbundet med stiftelsen af et holdingselskab er egentlig, at der skal stiftes yderligere selskaber udover driftsselskabet. Dette betyder, at der skal udarbejdes årsrapport for såvel driftsselskabet som holdingselskabet.

Hos AL Legal rådgiver vi omkring alle aspekter omkring holdingselskaber og stiftelsen heraf. Vi tilstræber at sikre den optimale selskabsstruktur for netop din virksomhed.